Bestuur

Bij Scoutinggroep Van Weerden Poelman hebben wij drie bestuursorganen: de ALV(Algemene Ledenvergadering), het groepsbestuur en het TLO(Teamleiders overleg).

De ALV (Algemene Ledenvergadering)

Organisatorische besluiten die onze scoutinggroep aangaan worden genomen in de ALV, evenals het samenstellen van commissies voor grote activiteiten. Financiële besluiten worden in de ALV voorgesteld, uiteindelijk hebben deze goedkeuring van de penningmeester nodig. Alle leden (niet zijnde jeugdleden) mogen zitting nemen in deze raad. Als er gestemd moet worden hebben alleen de gekwalificeerd leiding, aangewezen functionarissen en het groepsbestuur stemrecht. De raad wordt voorgezeten door de groepsvoorzitter. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in de notulen. De raad komt ieder halfjaar bij elkaar.

Het groepsbestuur

Het groepsbestuur is het dagelijkse bestuur van de scoutinggroep en houdt zich onder andere bezig met de financiën, zaken voorbereiden voor het ALV en het ondersteunen van de speltakken. De bestuursleden worden door het ALV voor een periode van 3 jaar gekozen, het bestuur is samengesteld uit oud-leiding, leiding, en mensen die op een andere manier bij de groep betrokken zijn (bijv. ouders van leden).  Het huidige groepsbestuur bestaat uit: 

  • Bas Kuenen (groepsvoorzitter)
  • Jeroen Vreugdenhil (groepssecretaris)
  • Maarten van den Broek (groepspenningmeester)

Het TLO (Teamleidersoverleg)

Het TLO bestaat uit de Teamleiders van de verschillende speltakken, de groepsbegeleiders en de voorzitter. In het TLO wordt onder andere het afstemmen van programma’s, het plannen van komende activiteiten en het nabespreken van groepsbrede en speltakspecifieke activiteiten gedaan. Er worden regelmatig mensen uitgenodigd die iets te vertellen hebben over bijvoorbeeld een lopend project, praktijkbegeleiding of andere zaken. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in de notulen. Het TLO komt een keer in de zes weken bij elkaar.